آرامگاه اصفهانی خارک

آرامگاه اصفهانی در جزیره خارک و در اطراف آرامگاه میر محمد واقع است. در این محوطه قبرستان های جدید و قدیمی دیده ‏می شود که مهمترین آنها یک آرامگاه ‏هشت ضلعی است که درون آن دوقبر وجود دارد که یکی دارای کتیبه ای با این مضمون است: ‏وفات مرحمت بنده ‏خلد آرامگاه حاجی محمد ابراهیم اصفهانی به تاریخ ۳ ‏شهر صفر المظفر ۱۱۷۰ ‏.
با وجودی که قبر حاج ابراهیم اصفهانی کاملاً در مرکز‏ این آرامگاه است، ولی کیفیت بنای آرامگاه، به صورت هشت ضلعی و از‏نظر سبک ساختمانی مانند بناهای دوره مغولی است که احتمال دارد در سال ۱۱۷۰ هجری قمری جهت دفن حاجی ابراهیم اصفهانی هم مورد استفاده قرار گرفته باشد. از هویت حاجی محمد ابراهیم اصفهانی اطلاعی در دست نیست.

آدرس :جزیره خارک ،اطراف آرامگاه میر محمد