تعبیر خواب سفر,تعبیر خواب مسافرت,تعبیر خواب سفر به خارج از کشور,تعبیر خواب مسافرت با اتوبوس,تعبیر خواب آنلاین,سایت تعبیر خواب,تعبیر خواب,تعبیر رفتن به سفر در خواب

 

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر میکنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید.

 

نظر ابن سیرین در مورد تعبیر خواب مسافرت :

 

اگر کسی در خواب به سفر برود و مقصد سفر بهتر از مبدا باشد نشانه این است که حالش بهتر خواهد شد. بالعکس اگر مقصد بدتر از مبدا بود نشانه این است که حال شما بد خواهد شد.

 

نظر آنلی بیتون در مورد تعبیر خواب سفر :

 

اگر خواب ببینید که در زمان سفر از زمینی ناهموار و شیب دار گذر میکنید نشانه این است که پس از رسیدن به سود یا منفعتی مشخص، زیان و ناامیدی نصیبتان خواهد شد.

اگر خواب ببینید که در هنگام مسافرت از تپه ها و مناطق سرسبز و حاصلخیز گذر می کنید نشانه این است که شادمانی و سعادتمندی بسراغتان خواهد آمد.

اگر خواب ببینید به همراه جمعیتی با ماشین یا اتوبوس در حال مسافرت هستید نشانه این است که با ماجراهایی خوب و دلپذیر روبرو خواهید شد. همچنین دوستانی تازه پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید که به مکانی ناشناخته و کشف نشده مسافرت کرده اید نشانه این است که دشمنانی خطرناک خواهید داشت.