تعبیر خواب,تعبیر خواب مار,تعبیر خواب نیش زدن مار,تعبیر مار در خواب,تعبیر خواب مار سیاه کوچک,تعبیر دیدن مار در خواب,تعبیر خواب مار قرمز,تعبیر مار,تعبیر خواب نیش مار,تعبیر مارگزیدگی در خواب,تعبیر مار سبز در خواب

 

در اکثر تعابیر خواب مار به دشمن تعبیر شده است. برخی از تعابیر هم بندرت اشاره به ثروت کرده اند.

 

تعبیر مارگزیدگی در خواب – تعبیر خواب نیش مار :

 

اگر در خواب دیدید که ماری به شما حمله کرده و شما را گزید، نشانه خوبی ندارد.

اگر نشانه دشمن باشد یعنی اینکه دشمن بر شما پیروز می شود. اگر مار نشانه ثروت باشد نشانه این است که شما پس از تلاش فراوان در یک قدیمی موفقیت و هدف بودید، ولی بخاطر سهل انگاری و اشتباه و یا عجله تمام چیزی را که داشته اید از دست خواهید داد.

در کل دیدن مار در خواب یک هشدار است که به شما می گوید مراقب بوده و با احتیاط رفتار کنید.

 

نظر ابن سیرین و برخی صاحب نظران در مورد تعبیر خواب مار :

 

 • دیدن مار در خواب نشانه دشمنی پنهان است.
 • اگر مار را در در خانه بینید نشانه دشمنی خانگی است.
 • اگر در صحرا ببینید نشانه دشمنی بیگانه است.
 • اگر ببینید که با مار در حال جدال و جنگ هستید نشانه این است که با دشمن در حال خصومت هستید.
 • اگر ببینید که در حال خوردن گوشت مار هستید نشانه شاهی و قدرت است.
 • اگر ببینید که ماری مرده است نشانه این است که دفع بلایی شده است.
 • اگر ماران زیادی را دور خود جمع ببینید نشانه این است که قوم و خویشان شما دشمن شما هستند.
 • اگر از سوراخ دهان یا بینی یا گوش شما ماری بیرون آمده است نشانه این است که فرزند شما دشمن شماست.
 • اگر در خواب ماری را گرفتید و آسیبی به شما نرسیده است نشانه این است که بر دشمن چیره شده و به بزرگی می رسید.

 

تعبیر دیدن مار سفید در خواب :

دیدن مار سفید رنگ در خواب نشانه بزرگی است.

 

تعبیر دیدن مار سبز در خواب :

دیدن مار سبز رنگ در خواب شما نشانه این است که دشمن شما زاهد و صالح است.

 

تعبیر دیدن مار سرخ – تعبیر خواب مار قرمز :

 

دیدن مار قرمز در خواب نشانه این است که دشمن شما معاشر است.

 

نظر امام جعفر صادق در مورد تعبیر خواب مار :

 

دیدن مار در خواب ده وجه است.

 • دشمن پنهان
 • زندگانی
 • سلامتی
 • پادشاهی
 • سپه سالاری
 • دولت
 • زن
 • مراد
 • پسر
 • سیلاب