در صنعت گردشگری و توریسم یادگیری زبان انگلیسی الزامی می باشد. گسترش گردشگری بدون یادگیری زبان انگلیسی تقریبا غیرممکن است. در ادامه آموزش زبان انگلیسی به کلمه ای دیگر می پردازیم.

 

ترجمه فارسی به انگلیسی – معنی خیانت به انگلیسی – خیانت به انگلیسی – کلمه خیانت به انگلیسی – ترجمه خیانت به انگلیسی – آموزش زبان انگلیسی – آموزش انگلیسی

 

 

Treason – خیانت – پیمان شکنی – بی وفایی

Betrayal – خیانت – افشاء سر – عدم رازداری

Treachery – خیانت – بی وفایی – نارو زدن