یکی از پیش نیازهای صنعت گردشگری دانستن زبان انگلیسی و ایجاد ارتباط با گردشگران می باشد. در ادامه آموزش کلمات انگلیسی به ترجمه یکی دیگر از کلمات می پردازیم.

 

عروس به زبان انگلیسی – کلمه عروس به انگلیسی – ترجمه عروس به انگلیسی – عروس به انگلیسی

 

Bride – بِراید