موزه سنجش تبریز – خانه سلماسی

موزه سنجش در شهر تبریز در فضای خانهٔ سلماسی تأسیس شده ‌است. آدرس دقیق این موزه تبریز، خیابان امام خمینی (شاهپور سابق)، ضلع جنوب شرقی میدان شهرداری، کوچه مقصودیه، بن بست سلماسی ، پلاک ۵۵ می باشد.
در ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ‌اول‍ی‍ن‌ ن‍م‍ون‍ه‌ ‌ه‍‍ا‌ی ترازوهای زرگری، قپان های بزرگ میادین بار، سنگ وزنه ها، وسایل مربوط به علم نجوم مانند اسطرلاب، ‌آب‌ س‍ن‍ج‌ و رو‌غ‍ن‌ س‍ن‍ج‌ ‌ات‍وم‍ب‍ی‍ل‌، ک‍ن‍ت‍ور ب‍رق‌، ق‍طب‌ ن‍م‍‍ا، ‌ان‍و‌ا‌ع‌ س‍‍ا‌ع‍ت‌ ‌ه‍‍ا‌ی‌ ق‍دی‍م‍‍ی‌ و دورب‍ی‍ن‌ در م‍‍ع‍رض‌ دی‍د ب‍‍ازی‍دک‍ن‍ن‍دگ‍‍ان‌ ق‍ر‌ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ‌اس‍ت. همچنین‌ تنه درخت پنج م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ س‍‍ال‍ه‌ ای نیز در ح‍ی‍‍اط م‍وزه‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ب‍ری‍ز ن‍گ‍‍ه‍د‌ار‌ی م‍‍ی‌ ش‍ود. ت‍ن‍ه‌ ‌ای‍ن‌ درخ‍ت‌ ‌از پ‍‍ارس‌ ‌آب‍‍اد م‍‍غ‍‍ان‌ ب‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍وزه‌ ‌ان‍ت‍ق‍‍ال‌ د‌اده‌ ش‍ده‌ ‌اس‍ت‌.

خانه سلماسی تبریز :

خانه سلماسی یکی از خانه های قدیمی تبریز است که متعلق به اوایل حکومت قاجاریه بوده و توسط خاندان حیدرزاده احداث و توسط خانواده سلماسی از خانواده های قدیمی تبریزی توسعه و تکمیل شده است. ساختمان شامل سردر با کاربندی آجری و هشتی و راهرو ورودی حوضخانه، طنبی سه دری بزرگ در شمال و طنبی های (نشیمن) جانبی در اضلاع شرقی و غربی، آب انبار و حیاط باغچه است. بنا توسط استانداری از وراث خانواده سلماسی برای تبدیل به موزه سنجش به تملک در آمده و در اختیار سازمان میراث فرهنگی گذاشته شد.
خانه تاریخی سلماسی تبریز با شماره ثبت ۱۸۶۲ در فهرست آثار ملی کشور قرار دارد.