ﭘﺎرک ﺟﻨﮕﻠﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ

پارک جنگلی ماسوله در غرب فومن و جنوب غربی گیلان قرار دارد. فومن در ۲۵ کیلومتری رشت واقع است و اگر ۳۵کیلومتر به سمت مغرب برویم به پارک جنگلی ماسوله میرسیم.
این پارک از شمال و شمال شرقی به کوه های ماسال، از غرب به کوه های شهرستانِ خلخال، از جنوب به زنجان و از شرق به جلگه فومنات می رسد. وسعت پارک جنگلی ماسوله معادل ۲۴۰۰ هکتار بوده و قسمت اعظم آن کوهستانی و میانبند می باشد.
ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ منطقه ماسوله ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺰری ﺗﻮام ﺑﺎ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن یکی از مهمترین مناطق گردشگری را رقم زده است که ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ موقعیتی استثنایی دارد. ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﺎده آﺳﻔﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮﻣﻦ ﺑﻪ رﺷﺖ و آﺳﺘﺎرا و ﻣﺴﯿﺮ تازه احداث شده ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﺨﺎل از ﻃﺮﯾﻖ راه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺘﻘﻼل ﯾﺎﻓﺘﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر همچون آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺷﺮﻗﯽ، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ و اردﺑﯿﻞ از وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی منحصر بفرد در اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
وﯾﮋﮔﯿﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎی پلکانی ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﯾﯽ در ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ رودﺧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز زﯾﺒﺎ و ﺑﺎ اﺻﻮل معماری سنتی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﻮﻫﭙﺎﯾﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ نیز از جاذبه های توریستی خاص این منطقه است.
طی کاوش‌های انجام شده از محوطه باستانی کهنه ماسوله سفالینه هائی متعلق به قرون پنجم تا هشتم هجری قمری بدست آمده‌است که دقیق‌ترین مستندات قابل توجه تاریخی می‌باشند. در حدود ۸ کیلومتری بالاتر از ماسوله جدید، ماسوله قدیم با آثار و بازمانده‌های انسانی در منطقه‌ای گسترده پراکنده شده‌است که جزو آثار باستانی بشمار می‌آیند.
قلل مهم ماسوله عبارت‌اند از شاه معلم، شامولوم، آسمانکوه، لاسه سر، تروشوم و کله قندی که قله شاه معلم با ارتفاع ۳۰۵۰ متر بلندترین نقطه استان گیلان می‌باشد.
ﺳﺎﯾﺮ وﯾﮋﮔﯿﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از وﺟﻮد ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮک ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ و اﻃﺮاف آن، وﺟﻮد ﭘلهای ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻃﺎﻗﯽ در اﺑﺘﺪای ﺷﻬﺮک، دو درﺧﺖ ﭼﻨﺎر، ﯾﮑﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم درﺧﺖ ﻣﯿﺮﺧﻤﺮه ﮐﻪ ﺟﺰ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. دو آﺑﺸﺎر ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی آﺑﺸﺎر ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﻞ ﺑﻨﺎﻋﻠﯽ و آﺑﺸﺎر ﺧﯿﺮﺑﻮ نیز از دیگر نقاط گردشگری این منطقه محسوب میشود.
در پارک جنگلیِ ماسوله انواع درختان راش، مَمرز، توسکا، فندق، درخت آزاد و درختچه ها و گیاهان علفی و دارویی وجود دارد. شرایط اقلیمی و امکانات رفاهی زمینه ای فراهم آورده تا این منطقه پذیرای خیل عظیمی از گردشگران باشد.

توضیحات تکمیلی :

یک شب ماندن در هتلها یا خانه های زیبای ماسوله توصیه میشود.
اگر وقت کافی در اختیار دارید این فرصت استثنایی را از دست ندهید، خصوصا که میتوانید از مناظر رویایی ماسوله در سپیده دم لذت ببرید.