تعبیر خواب مرده,تعبیر خواب مردن,تعبیر خواب مردن مادر,تعبیر خواب مرگ,تعبیر خواب مرگ پدر,تعبیر دیدن مرده در خواب,تعبیر خواب مردن همسر,تعبیر خواب مردن کسی,تعبیر مرده در خواب,تعبیر خواب مرده برهنه,تعبیر خواب مرگ همسر,خواب اموات را دیدن,تعبیر خواب زنده شدن مرده

 

خواب مرگ می تواند به این معنا باشد که چیزی در زندگی شما رو به پایان یا در حال تغییر است.
دیدن مرده در خواب دلیلی برای ترس و اضطراب نخواهد بود، چرا که تعبیر خواب مرده دوست و مهمان است.

اگر در خواب مرده ای را ببینید بزودی دوستی را ملاقات کرده و یا مهمانی را پذیرا می شوید.

اگر مرده در لباس کهنه بوده و چهره اش ناراحت و گرفته باشد نشانه این است که غم و ناراحتی برای ما پیش آمده و گرفتار سختی خواهیم شد.

دیدن مرده در لباس های خوب و چهره ای شاد نشانه این است که خوبی برای بیننده خواب پیش می آید. همچنین روح آن مرده در آرامش است.

اگر مرده چیزی از شما بگیرد و با خود ببرد خوب نیست ولی اگر چیزی به شما بدهد نشانه خوبی است.

اجابت دعوت مرده برای رفتن با او در خواب نشانه خوبی نیست.

اگر انسانی زنده را در خواب بصورت مرده ببینید نشانه سلامت و طول عمر اوست.
اگر در خواب ببینید که لباس های خود را به مرده می دهید نشانه این است که سلامت شما به خطر افتاده و ضرر و زیان می بینید.